شرح وظایف پزشك در برنامه آموزش سلامت :


 1. نیازسنجی آموزشی منطقه
 2. تعیین اولویت های آموزشی با توجه به مشكلات و معضلات بهداشتی منطقه و نیازسنجی بعمل آمده
 3. برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء دانش بهداشتی مردم با توجه به اولویت ها و چهره اپیدمیولوژیك جامعه
 4. آشنایی با شیوه های آموزش به روش نوین و مشاركتی
 5. آمزش به پرسنل در خصوص شیوه های آموزش به مردم
 6. تهیه جدول زمانبندی فعالیت آموزشی (جدول گانت)
 7. ارتقاء دانش و مهارت كاركنان مركز از طریق نظارت مستمر و آموزش مداوم به منظور بهبود كیفیت خدمات بهداشتی
 8. ارسال گزارش فعالیتهای آموزشی انجام شده به صورت ماهیانه به مركز
 Image result for ‫وظایف پزشک‬‎

9. تشكیل حداقل چهار جلسه آموزشی در طول یك ماه توسط پزشك مركز
 10. جلب مشاركت مردم و هماهنگی بین بخشی در اجرا ی برنامه آموزشی
 11. پایش ،نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی و ارائه طریق به منظور ارتقای كیفیت برنامه های آموزشی
 12. نظارت وتاكید بر استفاده از وسایل كمك آموزشی در مراكز و خانه های بهداشت
 13. آموزش چهره به چهره در هنگام معاینه بیماران و مشاوره برای حل مشكلات
 14. تشكیل جلسه درون بخشی با پرسنل مركز و تهیه برنامه مداخله ای بصورت تیمی ( TPS ) به منظور رفع مشكل بهداشتی منطقه
 15. نظارت مستمر بر فعالیت های آموزشی كاردانان، كارشناسان و بهورزان خانه های بهداشت جهت رفع نواقص و بهبود كیفیت آموزش
 16. نظارت ، كنترل آمار فعالیتهای آموزشی و ارسال به موقع به مركز

Image result for ‫وظایف پزشک‬‎

کلمات کلیدی مرتبط: ریخته گری در قالب های ویژه , میدان بسیج تعمیرکار ماشین با روابط عمومی بالا , مهندسی مواد و متالوژی , درآمد یک کار در منزل در خیابان حافظ , استخدام راننده تهران , منشی تلفنی رشت , مترجمی زبان های دنیا , مهندس نرم افزار استخدام در خانی آباد با موقعیت ویژه , استخدام منشی در منزل , مهندس سخت افزار استخدام منطقه شیش ,